" فرود " يكي از مباحث بسيار مهم و كاربردي در شاخه هاي مختلف كوهنوردي است كه در هريك از اين شاخه ها داراي اصول و نكات خاص خود مي باشد.

در ادامه به بررسي نكاتي مهم در رابطه با تفاوتهاي ميان فرود در " آبشار " و فرود در ديواره ها خواهيم پرداخت؛ فرود آبشار يكي از بخش هاي بسيار مهم در شاخه ي دره نوردي است.

اين نكات در سه دسته ي اصلي شامل نكات( پیش از فرود ، هنگام فرود و پس از فرود ) مورد بررسي قرار گرفته است.

خواهشمنديم نكات گفته شده را با دقت و حوصله قبل از اجراي يك برنامه ي فرود در آبشار مطالعه كرده و عملاً تمرين كنيد.

در پايان اميدواريم با اجراي اين نكات در برنامه هاي خود فرودي ايمن و لذت بخش را در آبشار تجربه كنيد.